Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.10. 2021. Zatiaľ neboli aktualizované.

1. Definícia pojmov

1.1. „Poskytovateľ“ je Adam Gluch – IČO: 50623087 | DIČ: 1087110959 – Miesto podnikania: 92231 Sokolovce, Hollého 308/30

1.2. Aplikáciou (ďalej len “Aplikácia”) sa rozumie internetová aplikácia s názvom FitLokal.sk, medzi ktorej hlavné funkcionality patrí poskytovanie prezentácie a reklamného priestoru pre marketingových špecialistov, agentúry a iné spoločnosti z odvetvia marketingu a je dostupná z internetovej domény fitlokal.sk

1.3. Službami (ďalej je “Služby”) sa rozumie sprístupnenie Aplikácie, odborné konzultácie a ďalšie služby, ktoré Poskytovateľ ponúka v rámci aplikácie fitlokal.sk (ďalej len “Účet FitLokal.sk”);

1.4. Zmluvou (ďalej len “Zmluva”) je zmluva uzatvorená medzi Používateľom a Poskytovateľom, ktorej predmetom je poskytovanie služieb používateľovi za podmienok uvedených v týchto VOP;

1.5. “Licencia” znamená výhradnú licenciu k užívaniu Aplikácie za podmienok uvedených v týchto VOP;

1.6. “Používateľ” znamená akúkoľvek právnickú osobu alebo fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov odlišnú od Poskytovateľa, ktorá užíva Aplikáciu;

1.7. “Používateľský účet” znamená neverejnú časť Aplikácie, ktorá je Používateľovi prístupná po zadaní prihlasovacích údajov;

1.8. “Predplatné” znamená predplatné Služieb v rozsahu bližšie špecifikovanom typom Predplatného;

1.9. “Prihlasovacie údaje” znamenajú unikátnu kombináciu prihlasovacieho e-mailu Používateľa a hesla zvoleného Používateľom, ktoré Používateľ uloží do databázy Aplikácie pri zriaďovaní používateľského účtu prostredníctvom Aplikácie a / alebo, ktoré sú Používateľovi automaticky vygenerované Aplikáciou;

1.10. „Občiansky zákonník“ znamená slovenský zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení.

2. Úvodné ustanovenia

2.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú v súlade s ustanoveniami § 52, § 54 a § 612 Občianskeho zákonníka vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Používateľom v súvislosti s poskytovaním služieb v rámci Účtu FitLokal.sk.

2.2. Poskytovateľ je povinný poskytovať používateľovi služby odborne a starostlivo.

2.3. Uzatvorením zmluvy získa Používateľ prístup do Aplikácie a nárok na čerpanie služieb v rozsahu stanovenom zmluvou. Dokončením registrácie Používateľ akceptuje tieto VOP ako neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Používateľom. Používaním Aplikácie Používateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a porozumel zásadám ochrany súkromia FitLokal.sk, ktoré sú začlenené do samostatnej sekcie internetovej domény www.fitlokal.sk v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb.

3. Priebeh poskytovania služieb

4.1. Uzatvorenie zmluvy medzi Používateľom a Poskytovateľom prebieha prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru na webových stránkach www.fitlokal.sk. Používateľ uzatvorením zmluvy potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov.

4.2. Zmluva je uzatvorená dokončením registrácie a kliknutím na tlačítko “Vytvoriť účet” alebo registráciou prostredníctvom sociálnych sietí Google a Facebook.

4.3. Po dokončení registrácie je Používateľovi vytvorený Používateľský účet a Používateľ sa stáva registrovaným Používateľom. Používateľ musí poskytnúť úplné a presné registračné údaje a upozorniť Poskytovateľa, ak sa tieto informácie v budúcnosti zmenia.

4.4. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi časovo neobmedzenú, bezplatnú, výhradnú licenciu k čiastočnému užívaniu Aplikácie (v rozsahu základných profilov) na prístup a využívanie obsahu Aplikácia Používateľom v súlade s účelom, na aký je Aplikácia určená. Táto licencia je výhradne osobná a nesmie byť pridelená ani sub-licencovaná nikomu inému.

4.5. Používateľ berie na vedomie, že všetok obsah webových stránok FitLokal.sk a Aplikácie (ďalej len “Obsah”) je chránený autorskými právami podľa platných právnych predpisov. Používateľ nesmie žiadnu časť Obsahu kopírovať, ukladať, rozširovať, sprístupňovať tretím osobám alebo akokoľvek komerčne využívať bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa. Pre viac informácií o možných komerčných použitiach kontaktujte Poskytovateľa na elektronickej adrese info@fitlokal.sk

4.6. Používateľ je výhradne zodpovedný za všetku činnosť v rámci svojho účtu, vrátane akejkoľvek činnosti neoprávnených používateľov. Používateľ je zodpovedný za ochranu svojich prihlasovacích údajov pred zneužitím. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich prípadné zneužitie na Používateľovej strane. Ak sa Používateľ dozvie o neoprávnenom prístupe k Používateľskému účtu, musí o danej skutočnosti informovať Poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy info@fitlokal.sk a urýchlene si zmeniť heslo.

4.7. Aplikácia FitLokal.sk obsahuje používateľmi generovaný obsah ako napríklad obrázky, fotografie, video a iné audiovizuálne materiály (ďalej len „Používateľský obsah“). Prevádzkovateľ nekontroluje Požívateľský obsah na porušenie autorských práv, ochranných známok ani značiek a ani zaň nenesie právnu zodpovednosť. Používateľ ako aj návštevník stránok je povinný nahlásiť akékoľvek podozrenie na porušenie práv duševného vlastníctva. Používateľ nesie právnu zodpovednosť za fotografie, video materiály a iné audiovizuálne materiály použité vo svojich profiloch. Kopírovanie textov a obrázkov je trestné podľa príslušných právnych noriem Slovenskej republiky. Pri nahrávaní audiovizuálnych materiálov musí mať Používateľ všetky práva k danému obsahu zverejnenému na svojom profile.

4.8. Používateľ sa zaväzuje, že bude pri pridávaní príspevkov, hodnotení a akýchkoľvek iných textov dodržiavať pravidlá gramatiky slovenského jazyka ako aj zásady slušného správania sa a nebude zverejňovať akékoľvek vulgárne výrazy, nenávistné, rasistické alebo akokoľvek inak urážlivé príspevky. Za každý zverejnený príspevok zodpovedá Používateľ, ktorý ho zverejnil. Prevádzkovateľ nenesie za zverejňované príspevky žiadnu právnu ani inú zodpovednosť. Pokiaľ sa Prevádzkovateľ dozvie o príspevku, ktorý porušuje pravidlá VOP, je oprávnený ho upraviť alebo odstrániť z profilu.

4.9. Používateľ nesmie vykonávať žiadne opatrenia, kroky či iné jednania, ktoré by narušili alebo poškodili Aplikáciu alebo službu FitLokal.sk. Všetky práva, ktoré Poskytovateľ výslovne neposkytuje, sú vyhradené.

4.10. Poskytovateľ je po uplynutí času Licencie oprávnený plne a / alebo čiastočne zablokovať používateľský účet Používateľovi.

4.11. Poskytovateľ má právo Aplikáciu alebo jej časť po predchádzajúcom upozornení Používateľa odstaviť, zmeniť a / alebo zablokovať z príslušnej internetovej adresy, a to z akéhokoľvek dôvodu. V prípade, že odstavenie Aplikácia výrazne zníži kvalitu poskytovaných služieb, má Používateľ právo na primeranú náhradu v podobe časovo obmedzeného predĺženia Licencie.

5. Platobné podmienky

5.1. Zakúpením Predplatného získava Používateľ licenciu k užívaniu Aplikácie v rozsahu a po dobu špecifikovanú typom Predplatného počnúc dátumom nákupu Predplatného vrátane.

5.2. Za používanie Aplikácie v rozsahu stanovenom Predplatným je Používateľ povinný uhradiť cenu stanovenú cenníkom Poskytovateľa platným v čase poskytovania Služieb. Používateľ má nárok dostať od Poskytovateľa potvrdenie o zaplatení – daňový doklad (faktúru). Ten slúži ako doklad o zakúpení služby. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

5.4. Ak nie sú dohodnuté iné lehoty splatnosti, je Používateľ povinný uhradiť celú cenu objednaného Predplatného Poskytovateľovi platobnými metódami akceptovanými Poskytovateľom pred začiatkom čerpania Služieb. Ak sa dohodne Používateľ s Poskytovateľom na bezhotovostnej platbe, musí byť cena Predplatného pripísaná na účet Poskytovateľa v deň splatnosti.

5.5. Všetky finančné plnenia realizované prostredníctvom Aplikácie alebo platobnej brány prepojenej s Aplikáciou, sa považujú za zaplatené pripísaním celej príslušnej čiastky na príslušný bankový účet Poskytovateľa.

5.6. V cene Predplatného nie sú zahrnuté služby, ktoré neposkytuje Poskytovateľ a ktoré nie sú podmienkou pre riadne čerpanie Služieb (ďalej len “Podmieňujúce výkon”), ibaže by bolo výslovne dohodnuté, že určitá služba je v cene zahrnutá. Poskytovateľ môže odporučiť zakúpenie určitého tovaru v súvislosti s poskytovaním služieb. Toto odporúčanie však nie je podmienkou riadneho čerpania služieb.

5.7. Používateľ smie v rámci svojho Používateľského účtu zakúpiť jedno alebo viaceré Predplatné zároveň. V prípade zakúpenia viacerých obsahovo rovnakých Predplatných súčasne, budú tieto Predplatné čerpané postupne, pričom Používateľ čerpá najskôr to Predplatné, ktoré zakúpil skôr. V prípade, že Predplatné obsahujú rôzny obsah, môžu byť po aktivácii čerpané zároveň.

5.8. Cena bude účtovaná v súlade s fakturačnými podmienkami, s ktorými Používateľ súhlasil v čase, keď si kúpil Predplatné a platným cenníkom určeným Poskytovateľom, ktorý je stanovený nižšie:

  • Predplatné Zvýrazniť profil – 14 dní – 6 €

5.9. Zakúpením Predplatného sa neaktivuje automatická platba za Predplatné. Platba za Predplatné je jednorazová. Pre obnovenie Predplatného je nevyhnutné platbu vykonať manuálne znova. Používateľ je na ukončenie Predplatného upozornený elektronickou poštou na adresu, ktorý použil pri registrácii svojho účtu.

5.10 Cenu služby a prípadné náklady spojené s jej dodaním hradí zákazník bezhotovostným prevodom na účet a variabilný symbol dodaný formou zálohovej faktúry.

5.12 Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť Predplatné bez nároku na vrátenie už zaplatených poplatkov, lebo tie boli použité na vytvorenie Používateľovho profilu a na náklady súvisiace s Používateľovou objednávkou. Výnimky z tohto pravidla určuje článok 6 týchto VOP.

6. Reklamácia a odstúpenie od zmluvy

6.1. Voči Poskytovateľovi je Používateľ oprávnený uplatňovať právo z vadného plnenia v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len “Reklamácia”), a to prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@fitlokal.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti Poskytovateľa. Reklamácia sa môžu týkať obsahu Služieb alebo spôsobu ich poskytovania.

6.2. Poskytovateľ alebo ním poverený pracovník spíše o každej Reklamácii reklamačný protokol s náležitosťami podľa čl. 7.10. Užívateľ má právo dostať rovnopis reklamačného protokolu.

6.3. Poskytovateľ alebo ním poverený pracovník rozhodne o Reklamácii do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu Služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Užívateľ s Poskytovateľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvného vzťahu ohľadom poskytovania Služieb.

6.4. Ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni závadný stav a poskytne Používateľovi náhradu. Náhradou sa rozumie najmä nové poskytnutie pôvodne vadných Služieb alebo zľava z poskytovaných Služieb.

6.5. Ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako neoprávnenú, bez odkladu o tom Používateľa informuje s vysvetlením. Ak nesúhlasí Používateľ s vybavením Reklamácie, je oprávnený požiadať Poskytovateľa o preskúmanie Reklamácie elektronickou poštou na adrese info@fitlokal.sk Poskytovateľ v takomto prípade preskúma reklamačný protokol a ďalšie doklady o Reklamácii, preverí správnosť vybavenia Reklamácie a v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú urobí nápravu a informuje o tom Používateľa; v opačnom prípade Poskytovateľ vyrozumie Používateľa, že Reklamáciu ani po preskúmaní neuznáva, a pripojí príslušné odôvodnenie. Preskúmanie Reklamácie zaistí Poskytovateľ v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti. Prieskumné konanie podľa tohto článku predstavuje fakultatívny postup, ktorý Používateľ môže, ale nemusí využiť; ak ho nevyužije, nemá to žiadny vplyv na jeho práva dané týmito Obchodnými podmienkami alebo zákonom.

7. Rozsah práv z vadného plnenia

7.1. Ak vystupuje Používateľ voči Poskytovateľovi ako spotrebiteľ, platia pre rozsah jeho práv z prípadného vadného plnenia Poskytovateľa ustanovenia čl. 7.2 – 7.10 (a to nad práva, ktoré mu dáva čl. 6) a ďalej ustanovenia čl. 8 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Ak nevystupuje Používateľ voči Poskytovateľovi ako spotrebiteľ, platí pre rozsah jeho práv z prípadného vadného plnenia Poskytovateľa ustanovenia čl. 6 a ďalej príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ako spotrebiteľ vystupuje Používateľ vtedy, ak nekoná s Poskytovateľom v rámci podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

7.2. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služby nemajú pri poskytnutí vady. Poskytovateľ je najmä zodpovedný, že v čase, keď Služby Užívateľ čerpá, (i) majú Služby vlastnosti, ktoré si s Poskytovateľom dojednali, a ak chýbajú dojednaniu také vlastnosti, ktoré Poskytovateľ (prípadne výrobca súčasti Služieb) opísal, alebo ktoré je Používateľ očakával vzhľadom na povahu služieb na základe reklamy, (ii) sa služby hodí k účelu, ktorý pre ich použitie Poskytovateľ uvádza alebo ku ktorému sa služby tohto druhu zvyčajne používajú, (iii) služby zodpovedajú kvalitou alebo prevedením dohovoreným vzorkám alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, (iv) Služby sú v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a (v) Služby vyhovujú požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od začiatku čerpania Služieb, má sa za to, že Služba bola vadná už od začiatku.

7.4. Používateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u poskytnutých Služieb v čase dvadsiatich štyroch mesiacov (24) od čerpania Služieb. Práva z chybného plnenia Používateľovi však nemožno priznať, ak neoznámi vady Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo pri náležitej pozornosti mal zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od čerpania Služieb.

7.5. Poskytovateľ potvrdí na žiadosť Používateľa v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia. V potvrdení Poskytovateľ uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikujúce údaj, poprípade i ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti. Ak je to potrebné, vysvetlí Poskytovateľ v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a trvanie svojej zodpovednosti aj spôsob, akým je možné uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení Poskytovateľ zároveň uvedie, že Používateľove ďalšie práva, ktoré sa na poskytovanie Služieb viažu, nie sú dotknuté. Potvrdenie možno nahradiť dokladom o poskytovaní Služieb obsahujúcich uvedené údaje.

7.6. Ak nemajú poskytnuté Služby vlastnosti stanovené v čl. 7.2, môže Používateľ požadovať nové poskytnutie Služieb bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané; ak sa vada týka len súčasti poskytnutých Služieb, môže požadovať nové poskytnutie len tejto súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvného vzťahu ohľadom poskytovania Služieb. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má právo na bezplatné odstránenie vady.

7.7. Právo na nové poskytnutie Služieb alebo ich súčastí má Používateľ aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže Služby riadne využiť pre opakovaný výskyt vady po náprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má tiež právo odstúpiť od zmluvného vzťahu ohľadom poskytovania Služieb.

7.8. Ak neodstúpi Používateľ od zmluvného vzťahu alebo ak neuplatní právo na nové poskytnutie Služieb alebo ich súčastí bez vád alebo na inú nápravu vád, môže požadovať primeranú zľavu. Má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že Poskytovateľ nemôže znova poskytnúť Služby alebo ich súčasť bez vád alebo zabezpečiť inú nápravu vád, ako aj v prípade, že Poskytovateľ nenapraví v primeranom čase, alebo ak by Používateľovi zaistenie nápravy spôsobovalo značné ťažkosti.

7.9. Práva z vadného plnenia Používateľovi nenáležia, ak pred čerpaním Služieb vedel, že Služby majú vadu, alebo ak vadu sám spôsobil.

7.10. Ak uplatní Používateľ právo z vadného plnenia, potvrdí mu Poskytovateľ v písomnej forme, kedy právo uplatnil, čo je obsahom Reklamácie, aký spôsob vybavenia Reklamácie požaduje, ako aj vykonanie nápravy a dobu jej trvania. Poskytovateľ je ďalej povinný vydať Používateľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie.

8. Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov

8.1. Ak je Používateľ spotrebiteľom (čl. 7.1), má nárok využiť postup alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS). Spotrebiteľskými spormi sa rozumejú spory medzi Používateľom a Poskytovateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb.

8.2. Pre alternatívne riešenie sporov podľa týchto Obchodných podmienok je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, Pošt. Priečinok 29, 827 99 Bratislava, www.soi.sk).

9. Zmena VOP

9.1. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ uzatvára Zmluvu v bežnom obchodnom styku s väčším počtom osôb a Zmluvy sú podľa svojho charakteru zaväzujúc dlhodobo k opätovným plneniam rovnakého druhu s odkazom na tieto VOP. Zmluvné strany činia nesporným, že z povahy záväzkov Poskytovateľa podľa týchto VOP vyplýva a už pred uzavretím zmluvy vyplývala rozumná potreba neskorších zmien týchto VOP.

9.2. Zmluvné strany týmto dojednávajú, že Poskytovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť a zároveň dojednávajú, že zmena VOP bude Používateľovi, ako druhej strane, oznámená prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na e-mailovú adresu zadanú Používateľom do Aplikácie. Používateľ má v takom prípade právo zmeny VOP odmietnuť a predmetný záväzok medzi ním a Poskytovateľom z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe jeden (1) mesiac, ktorá začne plynúť deň nasledujúci po odoslaní oznámenia, o ktoré Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že je dostatočná k obstaraniu podobných plnení od iného subjektu.

9.3. V prípade, že dôjde k uzavretiu novej zmluvy, k už existujúcemu Používateľskému účtu (tj. k obnove alebo predĺženiu používateľského účtu), riadi sa takáto Zmluva VOP v znení ku dňu uzatvorenia takejto zmluvy.

10. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní Služieb uzatvorenej medzi Používateľom na strane jednej a Poskytovateľom na strane druhej. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sú súčasťou zmluvného vzťahu Používateľa s Poskytovateľom.

10.2. Tieto Obchodné podmienky, ako aj Zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.

10.3. Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.

10.4. Oznámenia voči Poskytovateľovi je Používateľ povinný činiť prostredníctvom elektronickej pošty, a to aj bez zaručeného elektronického podpisu; to isté platí v prípade komunikácie Poskytovateľa voči Používateľovi.

10.5. Oznámenie sa posielajú na doručovacie adresy strán, ktorými sú adresy uvedené v objednávke. Poskytovateľ i Používateľ sú oprávnení zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.

10.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 01. Októbra 2021.

V Bratislave dňa 01.10. 2021,
FitLokal.sk, Adam Gluch